Trường cao đẳng y tế Đặng Thùy Trâm

http://dtt.edu.vn


BIỂU MẪU HỒ SƠ TUYỂN SINH NĂM 2020

Hồ sơ tuyển sinh giành cho đối tượng Cao đẳng chính quy       

Hồ sơ tuyển sinh giành cho đối tượng Cao đẳng liên thông chính quy       

 

, . : 60